หน้าหลัก > ประกาศ

การจัดส่งปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566
การจัดส่งปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ที่ไม่ได้เข้ารับพระ ...
2023-10-09 13:32:23
ขอให้ส่งแบบคำขอกู้ยืมในระบบ DSL ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566
ผู้กู้ รายใหม่ / รายเก่า เปลี่ยนระดับการศึกษา /ย้ายสถานศึกษา / เปลี่ยนหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 และชั้นปี ...
2023-09-26 15:44:14
สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษา 'สวนสุนันทา
สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษา 'สวนสุนันทา**สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิ ...
2023-07-21 10:40:51
การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 1/2566
***การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่ reg.ssru.ac.th*** ...
2023-07-14 10:45:39
ปฏิทินนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1/2566 (ภาคปกติ)
ปฏิทินนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1/2566 (ภาคปกติ) . ...
2023-07-13 14:39:42
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษางานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาขอแจ ...
2023-06-07 09:31:16
กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตและกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีพุธศักราช 2566
กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตและกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีพุธศักราช 2566อ่านรายละเอียดเพิ่มเต ...
2023-05-22 10:46:12
คุณสมบัติของผู้กู้ กยศ.
นักศึกษาต้องการกู้ กยศ. เชิญทางนี้กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ยืมแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ลักษณะท ...
2023-05-09 14:14:15
ประกาศย้อนหลัง
announcement