หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศข่าวทั่วไป > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

CASSRU ADMIN
2023-07-10 14:36:16

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ขอประกาศสาขาวิชา #เพิ่มเติม ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมในระบบ DSL ได้แล้ว มีดังต่อไปนี้ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ในปีการศึกษา 2566 ทั้ง รายใหม่ / รายเก่า เปลี่ยนระดับการศึกษา / ย้ายสถานศึกษา / เปลี่ยนหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ (ที่ขอกู้ยืมเป็นปีแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

นักศึกษาสามารถดำเนินการยื่นขอกู้ยืมในระบบ DSL ได้แล้ว

ขอให้นักศึกษาเข้าไปดำเนินการและตรวจสอบผลการอนุมัติการกู้ยืมจาก กยศ. อย่างต่อเนื่อง หากมีการแก้ไขเอกสารนักศึกษาจะได้ดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และทันกับระยะเวลาที่ กยศ. กำหนด

***เมื่อได้รับอนุมัติให้กู้ยืมนักศึกษารอประกาศการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป***

ส่วนสาขาวิชาที่ยังไม่สามารถดำเนินการขอกู้ยืมในระบบ DSL ได้

ขอให้นักศึกษาติดตามประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย หากสามารถดำเนินการได้แล้วจะประกาศให้นักศึกษาทราบต่อไป

สาขาวิชาที่สามารถดำเนินการในระบบ DSL ได้แล้ว

https://drive.google.com/.../1rOCQHb9lSa_3zg4VQVB...

DOWNLOAD แบบฟอร์ม และตัวอย่างการกรอกเอกสาร

https://drive.google.com/.../1JzXQuzR4h82e88Ms3zDfdRLaFWA...

สามารถศึกษาเส้นทางเข้ารับบริการตรวจเอกสารก่อนนำเข้าระบบ DSL ดังรายละเอียดที่แนบมานี้

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 02 160 1354 , 02 160 1528

 
th