แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ


แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

5. แผนบริหารความเสี่ยงการการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf

1. แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2. แผนการจัดการความรู้(3) แผนการจัดการความรุ้ ว.สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สมบูรณ์).pdf

3. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4. แผนการดำเนินงานแสวงหาเครือข่าย

5. แผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน

6. แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

7. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ

8. แผนปฏิบัติการด้านการการบริการวิชาการ

9. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

10. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้

11. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

12. แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

13. แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

14. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์

15. แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย

16. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

17. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ

18. แผนพัฒนาบุคลากร

116a7f3d3b35335119631f2ff877588f50733466.jpgth