นโยบายวิทยาลัย                                                                นโยบายวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์


ด้านการบริหารจัดการ1. สนับสนุนส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อนำไปสู่ความผาสุกขององค์กรโดยรวม
2. สร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้ก้าวสู่ความสำเร็จสูงสุดในเส้นทางอาชีพ
3. สนับสนุนส่งเสริมรักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
4. นําแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร โดยเน้นการประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนาเป็นรายบุคคล
5. ส่งเสริมให้บุคลากรขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ

ด้านวิชาการ1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของอาจารย์ ปลูกฝังความรู้รักสามัคคีและความตระหนักรู้ต่อหน้าที่   ของตน เสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูที่มีความรักความเมตตาต่อศิษย์2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามความต้องการของสังคมและได้มาตรฐานสากล3. ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองและส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษา   ให้มีคุณภาพ4. วางแผนและประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ5. ส่งเสริมด้านวิชาการ จัดให้มีการส่งเสริมทางวิชาการแก่อาจารย์ในส่วนของการผลิตตํารา เพื่อให้อาจารย์ได้เผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านทางงานเขียน การผลิตตํารา
ด้านการพัฒนานักศึกษา1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาสามารถ อยู่ร่วมกับสังคมและสามารถดําเนินชีวิตได้   อย่างมีความสุข2. พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการทั้งภายในหลักสูตรและนอกหลักสูตร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และให้นักศึกษา ได้มีโอกาสประสานแนวคิดทางวิชาการกับสภาพจริง   ที่ได้พบเห็น โดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในโครงการทัศนศึกษาดูงาน3. พัฒนาส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ที่หลากหลายและเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ พร้อมทั้งเกิดการประยุกต์ใช้   ความรู้ อันจะสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป4. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาโดยดําเนินการร่วมกับสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตครบ 5 ด้าน   ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ความคิด ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้านทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ด้านวิจัย1. สนับสนุน ส่งเสริมให้สาขาวิชามีการผลิตงานวิจัยในชั้นเรียน วิจัยการเรียนการสอน สาขาวิชาละ 1 เรื่อง/ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย2. สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรมีการศึกษา ค้นคว้า และผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการวิจัย   ให้แก่อาจารย์และบุคลากร โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนมีโครงการวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 ผลงาน3. สนับสนุนงบประมาณสําหรับการนําผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนําผลงานจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร โดยสนับสนุนด้านขั้นตอนการนําผลงาน ขอจดสิทธิบัตร และสนับสนุนงบประมาณ   ในการขอจดสิทธิบัตร รวมทั้งการให้รางวัลการจดสิทธิบัตร และการนําเสนอผลงานแล้วได้รางวัลในการประชุม5. หาแหล่งทุน และหน่วยงานภายนอกที่มีความประสงค์จะสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยให้แก่อาจารย์และบุคลากรเพื่อสร้างความร่วมมือและการผลิตผลงานวิจัย
ด้านการบริการวิชาการ1. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อแหล่งบริการทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรมที่สามารถให้บริการวิชาการได้จริงและได้รับการยอมรับจากสังคม2. สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการด้านสถาปัตยกรรม3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริม การบริการวิชาการเกี่ยวกับการค้นคว้า และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสื่อสารกับนักศึกษา อาจารย์   บุคลากร และบุคคลทั่วไป
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกสาขาวิชาจัดทำแผนการเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมตามความถนัดของแต่ละสาขาวิชา2. ประชาสัมพันธ์และมีการจัดการในเชิงรุกเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านสถาปัตยกรรมของอาจารย์และนักศึกษาอย่าง มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี   และสร้างชื่อสียงให้กับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการสื่อสารกับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไปth