ศูนย์สร้างสรรค์สถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชื่อภาษาไทย                 ศูนย์สร้างสรรค์สถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชื่อภาษาอังกฤษ             Creative Architecture Center (CAC) College of Architecture ,Suan Sunandha Rajabhat University


ลักษณะโครงการ

          เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อให้บริการทางด้านวิชาการ วิจัยและวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม ให้แก่หน่วยงานภายใน,ภายนอก และสถานประกอบการต่างๆ และพัฒนาบุคลากร นักศึกษาและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นหน่วยงานหารายได้ในการสนับสนุนกับทางวิทยาลัย


ความเป็นมาของส่วนงาน

            ศูนย์สร้างสรรค์สถาปัตยกรรม (Creative Architecture Center : CAC) เกิดจากนโยบายการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน โดยเป็นศูนย์ในการให้บริการทางด้านวิชาการ วิจัย งานสร้างสรรค์และวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมตลอดจนจัดอบรมสัมมนาทางด้านวิชาชีพ ให้แก่บุคคลทั่วไป หน่วยงานภายใน ภายนอกและสถานประกอบการต่างๆ


เหตุผลและความจำเป็น

ปัจจุบันการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่า (Value added) ไปสู่การสร้างมูลค่า (High value) เป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมและประเทศ ทั้งนี้จำเป็นต้องเกิดแนวคิด ความสร้างสรรค์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่มีบทบาทต่อการพัฒนาคนและสังคม อีกทั้งให้วิชาชีพสถาปัตยกรรมซึ่งเป็น  ๑ จาก ๗ วิชาชีพภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service: AFAS) ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

จากสิ่งดังกล่าวข้างต้นทำให้จำเป็นที่ต้องมีเพิ่มคุณภาพของบุคลากรและนักศึกษาตลอดจนการจัดการคุณภาพด้านการศึกษา เพื่อรองรับกับตลาดการแข่งขันที่เปิดกว้างอย่างไร้พรมแดนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตลอดจนสามารถก้าวทันและแข่งขันกับนานาชาติได้

ในการนี้วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีบทบาทในการผลิตบัณฑิตในวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลในระดับมืออาชีพและสากล ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลในการจัดตั้งโครงการศูนย์สร้างสรรค์สถาปัตยกรรม Creative Architecture Center (CAC) เพื่อเป็นศูนย์ในการให้บริการทางด้านวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานองค์ความรู้โดยเฉพาะด้านการวิจัยซึ่งสถาบันการศึกษาควรเน้นและผลักดันให้เกิดการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ตามนโยบายเอตทัคคะ (Niche Guru) ตลอดจนการบริการงานวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่คำนึงสภาพแวดล้อม โครงสร้าง และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้แก่หน่วยงานภายใน ภายนอก และสถานประกอบการต่างๆ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากร นักศึกษาและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับการเป็นมืออาชีพในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่หารายได้เพื่อใช้ในการสนับสนุนกับทางวิทยาลัย
14 สิงหาคม 2561  :  การจัดทำแผนที่วัฒนธรรมพื้นที่ดุสิตและพื้นที่ต่อเนื่อง

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี งบประมาณ 2561 ตามแผนงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการและศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่สวนดุสิตและพื้นที่ต่อเนื่อง” ในการวิจัยครั้งนี้มีการดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควบคู่กันไป โดยเริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลด้านวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ คณะผู้วิจัยจึงได้ใช้ “การจัดทำแผนที่วัฒนธรรม” เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลและการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมในพื้นที่วิจัยต่อไป เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม สิงหาคม 2561 เวลา ณ ห้องประชุม 4764 อาคาร 47 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม28 พฤศจิกายน 2561  :  ระดมความคิดเห็น (Focus Group) การพัฒนาการบริหารจัดการและศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่สวนดุสิตและพื้นที่ต่อเนื่องฯ

28 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group)  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการและศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่สวนดุสิตและพื้นที่ต่อเนื่อง  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยว คณะกรรมการกลุ่มวิจัยย่านนางเลิ้ง  ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน บริษัท SiamRise Travel และสำนักศิลปะวัฒนธรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และทีมนักวิจัยวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคารพิสมัยพิมลสัตย์ (อาคาร 44)                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                               

                        

                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                    th