การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนรรม


28 กันยายน 2560 :  ครบรอบ 1 ปี วันสถาปนาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำบุญเลี้ยงพระ มอบทุนการศึกษา-วุฒิบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียน "ดีมาก" พิธีครอบครู-ไหว้ครู สร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ครูบาอาจารย์ ณ อาคารพิสมัยพิมลสัตย์ และห้อง 4711 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม13 พฤศจิกายน 2560 : อ.พิพัฒน์  ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (รศ.ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น) จัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้มุมมองความเป็นวังผ่านการถ่ายทอดการวาดเส้นสถาปัตยกรรมในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์

17 พฤศจิกายน 2560 อ.พิพัฒน์  ศักดิ์ศิริเกษมกุล  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (รศ.ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น)   ลงพื้นที่วัดราชผาติการาม..
th