เอกสารดาวน์โหลด-บุคลากร

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547.pdf

ข้อบังคับวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์.pdf

คู่มือการใช้งาน SSL VPN SSRU For User.pdf

คู่มือการติดตั้ง-google-analytic.pdf

คู่มือจัดทำเวปไซด์ผู้สอน.pdfงานบุคลากร
   1.  
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560.pdf
 2.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพื่อเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ.pdf
 3.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลในการเขียนบทความทางวิชาการ บทความวิจัย การอ้างอิงบทความวิจัย ผลงานดีเด่นด้านวิจัย วิชาการ การสอนและวิชาชีพ และวิทยากรที่ปรึกษาฯ.pdfงานวิชาการ
1.
ใบรายการรับ-ส่งผลการเรียน
2.
แบบขอข้อมูลเบื้องต้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา.pdf
3.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน.pdf
4.
ใบสมัครอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์.pdf
5.
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์.pdf
6.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฎิบัติการส่งผลการเรียนประจำภาคเรียน (วันที่ 30 พ.ย. 2559).pdf
7.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การกำหนดชั่วโมงสอนของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (วันที่ 4 เม.ย. 2561).pdf
8.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาศักยภาพและแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (13มี.ค.57).pdf
9.
ประกาศ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนในการจัดการศึกษา วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลว.18 ก.ค.61.pdf
10
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานกลุ่มภาระงาน หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานของอาจารย์ฯ.pdf
11.
คู่มือวิทยานิพนธ์ 2561.pdf


งานพัสดุการเงิน

ระเบียบการเบิกจ่าย

ใบสำคัญรับเงิน-วิทยากร

ใบสำคัญรับเงินพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560งานบริการวิชาการและวิจัย

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2560 ลว.30 ส.ค.60

ประกาศหลักเกณ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนการปฏิบัติงานวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ ลว.2 ต.ค.60
คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

กระบวนการสร้างคุณค่า สมรรถนะหลัก 7 กระบวนการ

  1. กระบวนการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร.pdf

  2. กระบวนการรับนักศึกษา.pdf

  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน.pdf

  4. กระบวนการพัฒนานักศึกษา.pdf

  5. กระบวนการเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม.pdf

  6. กระบวนการบริการวิชาการ.pdf

  7. กระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม.pdf

กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ 6 กระบวนการ

  1. กระบวนการบริหารงบประมาณ.pdf

  2. กระบวนการบริหารพัสดุ.pdf

  3. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน.pdf

  4. กระบวนการประชาสัมพันธ์.pdf

  5. กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf

  6. คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี.pdf
th