ผู้บริหารวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้บริหารวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์
คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์


อาจารย์ ดร.ศุภกิจ  มูลประมุข
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษก่อเกียรติ นิมมล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร.ชนกพร ไผทสิทธิกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ


th