หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 8) ...
2020-03-28 14:05:45
ประกาศ การปรับระบบการทำงานของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบโควตา)
ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจสอบรายชื่อที่ http://admission.ssru.ac.th/ # สอบ ...
2020-03-28 14:15:53
เทคโนโลยีรองรับ Work From Home - ARIT@SSRU
เทคโนโลยีสำหรับรองรับ Work From Home บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโ ...
2020-03-26 19:05:31
ช่องทางการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ของอาจารย์ของมห ...
2020-03-21 18:26:42
การประกันสุขภาพนักศึกษา COVID-19
ที่มา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2020-03-20 22:47:34
ประกาศย้อนหลัง
th