หน้าหลัก > ประกาศ

ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาเพิ่มเติม
ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาโดยยื่นเอกสารไม่สมบ ...
2023-11-09 14:01:16
การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต รอบที่ 2/2566
การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2/2566 สำห ...
2023-11-02 14:43:04
การจัดส่งปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566
การจัดส่งปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ที่ไม่ได้เข้ารับพระ ...
2023-10-09 13:32:23
ขอให้ส่งแบบคำขอกู้ยืมในระบบ DSL ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566
ผู้กู้ รายใหม่ / รายเก่า เปลี่ยนระดับการศึกษา /ย้ายสถานศึกษา / เปลี่ยนหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 และชั้นปี ...
2023-09-26 15:44:14
สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษา 'สวนสุนันทา
สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษา 'สวนสุนันทา**สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิ ...
2023-07-21 10:40:51
การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 1/2566
***การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่ reg.ssru.ac.th*** ...
2023-07-14 10:45:39
ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ วารสารตำหนัก ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
วารสารตำหนัก วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาหรื ...
2023-07-13 14:54:04
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอประกาศสาขาวิชา #เพิ่มเติม ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมในร ...
2023-07-10 14:36:16
ประกาศย้อนหลัง
th