หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัครนักศึกษาใหม่ > เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

CASSRU ADMIN
2020-12-21 19:33:53


ภาษาไทย       :  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of  Architecture in Interior Architecture


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย            ชื่อเต็ม  :  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน) 

                            ชื่อย่อ   :  สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)

ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม   :  Bachelor of  Architecture (Interior Architecture)

                           ชื่อย่อ     :  B.Arch (Interior Architecture)


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • 1. มัณฑนากร นักออกแบบตกแต่งภายใน สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543
  • 2.ผู้บริหารงานโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ที่ปรึกษาโครงการออกแบบภายใน 
  • 3.ผู้สอน นักวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
  • 4. ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการค้าวัสดุและอุปกรณ์ ธุรกิจการค้าเครื่องเรือนและของตกแต่ง  
  •     รวมทั้งงานที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์


จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร             154 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร 

                   จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                                              154    หน่วยกิต

                     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เรียนไม่น้อยกว่า                                      30     หน่วยกิต

                          - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เรียนไม่น้อยกว่า      6      หน่วยกิต

                        - กลุ่มวิชาภาษา เรียนไม่น้อยกว่า                                                   6      หน่วยกิต

                        - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า           6      หน่วยกิต

                          - และนักศึกษาต้องเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า                             12      หน่วยกิต

                            จาก 3 กลุ่มวิชาข้างต้น                                        

                     2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                                        118    หน่วยกิต

                         - หมวดวิชาพื้นฐาน เรียน                                                          24     หน่วยกิต

                         - หมวดวิชาหลัก   เรียน                                                              51     หน่วยกิต

                         - หมวดวิชาเทคโนโลยี  เรียน                                                     21     หน่วยกิต

                          - หมวดวิชาสนับสนุน  เรียน                                                     16     หน่วยกิต

                          - หมวดวิชาเลือก  เรียนไม่น้อยกว่า                                          6    หน่วยกิต

                    3) หมวดวิชาเลือกเสรี  เรียนไม่น้อยกว่า                                        6     หน่วยกิต

 
th