หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศวิชาการ > ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ วารสารตำหนัก ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ วารสารตำหนัก ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

CASSRU ADMIN
2023-07-13 14:54:04

วารสารตำหนัก วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารตำหนัก ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร สมัครสมาชิกและส่งบทความ

ได้ที่ https://so09.tci-thaijo.org/index.php/tamnakssru/index 

โดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนใด ๆ หากท่านต้องการข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติม 

ขอความกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่คุณณัฐภัทร ไชยบูรณ์ 

เบอร์โทร 02-1601561 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 -16.00 น

 
th