หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัครนักศึกษาใหม่ > รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 รอบที่ 1 Portfolio
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 รอบที่ 1 Portfolio

CASSRU ADMIN
2024-01-12 15:18:49

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 7 มกราคม 2567

** สมัคร Online ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th


หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

– สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
th