หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ มรภ.สวนสุนันทา เข้ารับโล่เกียรติคุณผลงานเด่นจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)
อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ มรภ.สวนสุนันทา เข้ารับโล่เกียรติคุณผลงานเด่นจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)

CASSRU ADMIN
2022-08-12 17:09:26

อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ มรภ.สวนสุนันทา เข้ารับโล่เกียรติคุณผลงานเด่นจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)

     วันที่ 10 สิงหาคม 2565 อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะหัวหน้าทีมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นผลงานดีเด่นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จ จากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (University To Tambon : U2T) โครงการยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022 จัดโดย สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

     ทั้งนี้ โครงการยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการดำเนินงานร่วมกับทีมตำบลลิ่นถิ่น ประกอบด้วย บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และนักศึกษา โดยผลการดำเนินงานของตำบลลิ่นถิ่นเป็นต้นแบบของการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมและอาศัยภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน) ร่วมกับการพัฒนาตำบลให้สามารถยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอลอย่างสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ผู้ร่วมโครงการ ประชาชน และท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน ฝ่ายบริการวิชาการ : ข้อมูล  อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ : ภาพ


 
th