Home > News > Student Activities > College of Architecture
College of Architecture

CASSRU ADMIN
2022-05-14 21:44:48

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม fam trips วันที่ 7 พ.ค 2565 ภายใต้โครงการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านอัตลักษณ์รัตนโกสินทร์ เพื่อพาสู่เส้นทางการท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรม วิถีมรดกภูมิปัญญาด้านอาหาร ที่กลุ่มชาตพันธุ์ ชาวบ้าน และชาววังได้ให้กำเนิดขึ้น บริเวณลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นสายน้ำอันเป็นปฐมบทของกรุงรัตนโกสินทร์

 
en