อาจารย์ประจำวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

Website
Email


: สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2557)
: วท.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2555)

http://www.elca.ssru.ac.th/phattita_po
: Phattita.po@ssru.ac.th, Nanphat88@gmail.com


ประวัติและผลงานเพิ่มเติม
อาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
Certificate

Website
Email


: DODT. (Doctor of Organization Development&Transformation) Cebu Doctors’ College (2001)
: สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2525)
: สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2514)
: Management Skills for New Managers AMR. International Inc. New York, U.S.A.

: http://www.elca.ssru.ac.th/somboon_ve
: Somboon.ve@ssru.ac.th, b_boonvess@yahoo.com

ประวัติและผลงานเพิ่มเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์
(วุฒิสถาปนิก)
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

Website
Email


: ปร.ด. (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)
: M.S. (Environmental Design) MS., Pratt Inst Brooklyn NY. (1976)
: สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2515)

: http://www.elca.ssru.ac.th/supakit_mu
: Supakit.mu@ssru.ac.th, smulpramook@yahoo.com

ประวัติและผลงานเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.ศุภกิจ  มูลประมุข
(วุฒิสถาปนิก)
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

Website
Email


: สถ.ม. (การวางแผนภาคและเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2524)
: สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2518)  

: http://www.elca.ssru.ac.th/korkiat_ni
: Korkiat.ni@ssru.ac.th, korkiat_nim@hotmail.com

ประวัติและผลงานเพิ่มเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษก่อเกียรติ นิมมล
(สามัญสถาปนิก)
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

Website
Email


: กำลังศึกษาต่อ Ph.D.in Vernacular Architecture (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
: สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
: สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

: http://www.elca.ssru.ac.th/suriyun_ch
: Suriyan.ch@ssru.ac.th


อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง
(สามัญสถาปนิก)

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

Website
Email


: สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540)
: สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2531)

http://www.elca.ssru.ac.th/ladda_po
Ladda_po@ssru.ac.th,Ladda8988@yahoo.com

ประวัติและผลงานเพิ่มเติม
อาจารย์ลัดดา พูนสวัสดิ์มงคล
(ภาคีสถาปนิก)
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

Website
Email


: สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
: สถ.บ (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

http://www.elca.ssru.ac.th/savaluk_ch
: Savaluk.ch@ssru.ac.th

ประวัติและผลงานเพิ่มเติม
อาจารย์สวลักษณ์  เชื้อสุวรรณ์
(ภาคีสถาปนิก)

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

Website
Email


: ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)
: MA Fine Art Univesirty of Brighton (2014)

: http://www.elca.ssru.ac.th/pipat_sa
: Pipat_sa@ssru.ac.th

ประวัติและผลงานเพิ่มเติม
อาจารย์พิพัฒน์  ศักดิ์ศิริเกษมกุล

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

Website
Email


พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (2540)
ศ.บ. (การบริหารธุรกิจ-การบัญชี) มหาวิทยาลัยบูรพา (2537)

http://www.elca.ssru.ac.th/anaphat_no
: Anaphat.no@ssru.ac.th

ประวัติและผลงานเพิ่มเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนพัทย์ หนองคูปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

Website
Email


ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2559)
บธ.ม. (การบริหารองค์การและการจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2545)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2543)

: http://www.elca.ssru.ac.th/chanokporn_ph
: chanokporn.pho@ssru.ac.th

ประวัติและผลงานเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.ชนกพร  ไผทสิทธิกุล


ปริญญาโท


ปริญญาตรี

Website
Email

Master of Science in Architecture & Urban Design
The Graduate School of Architecture, Planning and Preservation
Columbia University, New York City, U.S.A. (2529)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2525)

http://www.elca.ssru.ac.th/pawin_su
: pawin.su@ssru.ac.th

ประวัติและผลงานเพิ่มเติม
อาจารย์ภาวิน  สุทธินนท์
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง


อาจารย์ประจำสาขาวิชากานก่อส

th