อาจารย์ประจำวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์


ปริญญาโท
ปริญญาตรี
Website
Email


:Master of Science in Architecture & Urban Design
The Graduate School of Architecture, Planning and Preservation
Columbia University, New York City, U.S.A. (2529)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2525)

: ใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับ ภาคีสถาปนิก

www.elca.ssru.ac.th/pawin_su
: pawin.su@ssru.ac.th

ประวัติและผลงานเพิ่มเติม

อาจารย์ภาวิน  สุทธินนท์


ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
Certificate


Website
Email


: DODT. (Doctor of Organization Development&Transformation) Cebu Doctors’ College (2001)
: สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2525)
: สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2514)
: Management Skills for New Managers AMR. International Inc. New York, U.S.A.
: ใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับ วุฒิสถาปนิก

: www.elca.ssru.ac.th/somboon_ve
: somboon.ve@ssru.ac.th

ประวัติและผลงานเพิ่มเติม
ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์
(วุฒิสถาปนิก)

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

Website
Email


: ปร.ด. (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)
: M.S. (Environmental Design) MS., Pratt Inst Brooklyn NY. (1976)
: สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2515)
: ใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับ วุฒิสถาปนิก
: www.elca.ssru.ac.th/supakit_mu
: supakit.mu@ssru.ac.th

ประวัติและผลงานเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.ศุภกิจ  มูลประมุข
(วุฒิสถาปนิก)

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

Website
Email


: สถ.ม. (การวางแผนภาคและเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2524)
: สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2518)  
: ใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับ สามัญสถาปนิก
: www.elca.ssru.ac.th/korkiat_ni
: korkiat.ni@ssru.ac.th

ประวัติและผลงานเพิ่มเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษก่อเกียรติ นิมมล
(สามัญสถาปนิก)

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

Website
Email


: กำลังศึกษาต่อ Ph.D.in Vernacular Architecture (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
: สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
: สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
: ใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับ สามัญสถาปนิก
: www.elca.ssru.ac.th/suriyun_ch
: Suriyan.ch@ssru.ac.th


อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง
(สามัญสถาปนิก)

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

Website
Email


: สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
: สถ.บ (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
: ใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับ สามัญสถาปนิก
www.elca.ssru.ac.th/savaluk_ch
: Savaluk.ch@ssru.ac.th

ประวัติและผลงานเพิ่มเติม
อาจารย์สวลักษณ์  เชื้อสุวรรณ์
(สามัญสถาปนิก)

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

Website
Email


: ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)
: MA Fine Art Univesirty of Brighton (2014)

: www.elca.ssru.ac.th/pipat_sa
: Pipat_sa@ssru.ac.th

ประวัติและผลงานเพิ่มเติม
อาจารย์พิพัฒน์  ศักดิ์ศิริเกษมกุล

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

Website
Email
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2559)
บธ.ม. (การบริหารองค์การและการจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2545)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2543)
: ใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับ สามัญสถาปนิก
: www.elca.ssru.ac.th/chanokporn_ph
: chanokporn.pho@ssru.ac.th

ประวัติและผลงานเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.ชนกพร  ไผทสิทธิกุล
สามัญสถาปนิก

ปริญญาโท
ปริญญาตรี


Website
Email

: สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2557)
: วท.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2555)
: ใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับ ภาคีสถาปนิก


www.elca.ssru.ac.th/phattita_po
: Phattita.po@ssru.ac.th


ประวัติและผลงานเพิ่มเติม
อาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธน

ปริญญาโท
ปริญญาตรี


Website
Email
ศ.ม. (การออกแบhttps://elca.ssru.ac.th/thitirat_mu
Thitirat.mu@ssru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์


อาจารย์ประจำสาขาวิชากานก่อส

th