อาจารย์ประจำวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
CertificateWebsite
Email


DODT. (Doctor of Organization Development&Transformation) Cebu Doctors’ College (2001)
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2525)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2514)
Management Skills for New Managers AMR. International Inc. New York, U.S.A.

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับ วุฒิสถาปนิก

www.elca.ssru.ac.th/somboon_ve
s
omboon.ve@ssru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์
(วุฒิสถาปนิก)


ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรีWebsite
Emailปร.ด. (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)
M.S. (Environmental Design) MS., Pratt Inst Brooklyn NY. (1976)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2515)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับ วุฒิสถาปนิก

www.elca.ssru.ac.th/supakit_mu
supakit.mu@ssru.ac.th
อาจารย์ ดร.ศุภกิจ  มูลประมุข
(วุฒิสถาปนิก)


ปริญญาโท
ปริญญาตรีWebsite
Email
สถ.ม. (การวางแผนภาคและเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2524)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2518)
 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับ สามัญสถาปนิก

www.elca.ssru.ac.th/korkiat_ni
korkiat.ni@ssru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษก่อเกียรติ นิมมล
(สามัญสถาปนิก)

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

Website
Email


Master of Science in Architecture & Urban Design
The Graduate School of Architecture, Planning and Preservation
Columbia University, New York City, U.S.A. (2529)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2525)


ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับ ภาคีสถาปนิก

www.elca.ssru.ac.th/pawin_su
pawin.su@ssru.ac.th

อาจารย์ภาวิน  สุทธินนท์
(สามัญสถาปนิก)
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรีWebsite
Email


ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2559)
บธ.ม. (การบริหารองค์การและการจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2545)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2543)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับ สามัญสถาปนิก

www.elca.ssru.ac.th/chanokporn_ph
chanokporn.pho@ssru.ac.th
อาจารย์ ดร.ชนกพร  ไผทสิทธิกุล
(สามัญสถาปนิก)
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรีWebsite
Email


ปร.ด. (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2565)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับ สามัญสถาปนิก

www.elca.ssru.ac.th/suriyun_ch
Suriyan.ch@ssru.ac.th
อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง
(สามัญสถาปนิก)

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรีWebsite
Email


กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
วท.ม. (การจัดการโครงการก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถ.บ (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับ สามัญสถาปนิก

www.elca.ssru.ac.th/savaluk_ch
Savaluk.ch@ssru.ac.th
อาจารย์สวลักษณ์  เชื้อสุวรรณ์
(สามัญสถาปนิก)


ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

Website
Email

กำลังศึกษาต่อ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)
ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)
MA Fine Art University of Brighton , England (2014)

www.elca.ssru.ac.th/pipat_sa
Pipat_sa@ssru.ac.th
อาจารย์พิพัฒน์  ศักดิ์ศิริเกษมกุล

ปริญญาโท
ปริญญาตรีWebsite
Emailสถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2557)
วท.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2555)


ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับ ภาคีสถาปนิก

www.elca.ssru.ac.th/phattita_po
Phattita.po@ssru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทฐิตา  พงศ์ธนา
(ภาคีสถาปนิก)
ปริญญาโท
ปริญญาตรีWebsite
Emailศ.ม. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557)
ศ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2546)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับ ภาคีสถาปนิก

www.elca.ssru.ac.th/thitirat_mu
Thitirat.mu@ssru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์  หมื่นอนันต์
(ภาคีสถาปนิก)ปริญญาโท
ปริญญาตรี


Website
Email


วศ.ม. (วิศวกรรมก่อสร้างและบริหาสร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)


www.elca.ssru.ac.th/picha_sr
Picha.sa@ssru.ac.th
อาจารย์พิชา  ศรีพระจันทร์


ปริญญาโท
ปริญญาตรี


Website
Email
M.S. (Interior Design) University of Brighton, England (2554)
ศ.ม. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2558)


www.elca.ssru.ac.th/panphim_yi
Panphim.yi@ssru.ac.th
อาจารย์ปานพิมพ์  ยิ้มมงคล


ปริญญาโท
ปริญญาตรี


Website
Email
M.S. (Interior Design) University of Arizona Tucson, AZ USA (2531)
B.S.( Interior Design) University of Arizona Tucson, AZ USA (2534)


https://elca.ssru.ac.th/anak_na
Anak.na@ssru.ac.th
อาจารย์อนัคฆ์  ณ  หนองคายปริญญาโท
ปริญญาตรี


Website
Email
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม)  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2566)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2563)


https://elca.ssru.ac.th/Somruthai_Ka
somruthai.Ka@ssru.ac.th

อาจารย์สมฤทัย  แก้วอิ่ม
อาจารย์อนัคฆ์ ณ หนองคายอาจาหกรย์หกดหกดหกอนัคฆ์ ณ หนองคายอา


ปริญญาโท
ปริญญาตรี


Website
Email


สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ศ.บ. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร
              อาจารย์ไพศาล ตั้งค้าวานิช
อาจารย์ประจำสาขาวิชากานก่อส

th