วิสัยทัศน์ พันธกิจ


                       การบริหารจัดการวิทยาลัยจำเป็นต้องมีเอกภาพเชิงนโยบาย มีระบบการจัดการที่ดี หรือระบบธรรมาภิบาล (good governance) และโปร่งใส ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ความร่วมมือร่วมใจของทีมงาน บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับของวิทยาลัย มีการกระจายอำนาจ (empowerment) อย่างเป็นระบบเพื่อที่จะนำพาและขับเคลื่อนองคาพยพของวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ โดยเน้นการระดมทรัพยากร การสร้างพันธมิตร (partnership) เครือข่าย และการมีส่วนร่วมจากทั้งภาครัฐและเอกชน ศิษย์เก่า ตลอดจนองค์กรท้องถิ่น ชุมชนและประชาชน


วิสัยทัศน์
 "มุ่งผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นมืออาชีพ"

พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
2) วิจัย และสร้างองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์สู่การพัฒนาสถาปัตยกรรมและสังคม
3) ให้บริการวิชาการ ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์แก่ผู้ใช้บริการ ชุมชน ให้ตรงตามความต้องการ ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4) อนุรักษ์ ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”

วัฒนธรรม (Culture)
มีระบบอาวุโส มีความเอื้ออาทร และคุณธรรมที่ดีงาม

อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

ค่านิยมหลัก (Core Values)
1)  W  (Wisdom & Creativity) :  ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2)  H  (Happiness & Loyalty) :  ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3)  I   (Integration & Collaboration) :  บูรณาการ และความร่วมมือ
4)  P (Professionalism) :  ความเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

เป้าหมายการพัฒนา
    เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ 
วิทยาลัยมุ่งจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
    เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ
วิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
    เป้าหมายที่ 3 : สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
วิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
    

th