หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย:  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Architecture Program in Architecture
ปริญญาภาษาไทยชื่อเต็ม:  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 

ชื่อย่อ:  สถ.บ. (สถาปัตยกรรรม)

ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม:  Bachelor of Architecture (Architecture)

ชื่อย่อ:  B.Arch (Architecture)

รูปแบบหลักสูตร

   : หลักสูตรสถาปัตยกรรม 5 ปี
หน่วยกิต    : หน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 174 หน่วยกิต
คุณสมบัติเฉพาะผู้ที่จะศึกษา   : ผู้ศึกษาต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ความสำคัญ
หลักสูตรมีลักษณะของการบรูณาการเชิงการประยุกต์ศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตร ที่สามารถผลิตสถาปนิกวิชาชีพ
ในสาขาสถาปัตยกรรมหลักที่เพียบพร้อมด้วยความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ทั้งการออกแบบและการบริหารจัดการงานออกแบบได้
ทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการวิชาชีพสถาปัตยกรรม การเรียนการสอนมุ่งเน้นศาสตร์การออกแบบที่ร่วมสมัยการค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูล 
ที่เป็นระบบ ผนวกองค์ความรู้และทักษะเชิงเทคนิคในการผลิต บริหารจัดการ  และการสร้างงานออกแบบ เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 
มีความพร้อมในการทำงานวิชาชีพสถาปัตยกรรม ในระดับสากล  มีความสามารถในการทำงานในทุกขั้้นตอนของการบริหารวิชาชีพสถาปัตยกรรม
มีความรู้ ความเข้าใจต่อกลไก ระบบและทิศทางในอนาคตของงานบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง องค์กรวิชาชีพและสังคม
ทั้งในระดับองค์กรชาติและสากล


ปรัชญา 
ผลิตสถาปนิกวิชาชีพในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ที่มีความรู้ความเข้าใจต่อทิศทางในอนาคตของบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง องค์กร วิชาชีพ และสังคมทั้งในองค์กรระดับชาติและระดับสากลสภาสถาปนิกรับรองหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

จุดประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ ใหเ้ป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป และสามารถนำไปใช้ประกอบ
วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับชาติและสากล
 2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ในด้านต่างๆอย่างกว้างขวาง รู้จักการค้นคว้าศึกษาด้วยตัวเอง รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล 
และสามารถนำวิชาการที่ได้เรียนรู้มาอำนวยประโยชน์ในการดำรงชีวิตในสังคม


จุดเด่นของหลักสูตร 
  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจ ให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม        และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  2. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถแข่งขัน ในตลาดแรงงานสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซี่ยนส่งเสริมให้เ้กิดเครือข่ายความร่วมมือ     ระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน ในการสอนและในการปฏิบัติวิชาชีพ

        

รียนเกี่ยวกับอะไร
 :  ออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีความสามารถคิดสร้างสรรค์ทั้งออกแบบและการบริหารจัดการงานออกแบบในทุกขั้นตอน

จบแล้วทำงานอะไร
   - สถาปนิกนักวิชาการ / นักวิจัย  - เจ้าของกิจการ  - นักพัฒนาโครงการ  - นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  - ที่ปรึกษาโครงการ  - ผู้ประสานงานโครงการ
หนังสือรับรองปริญญาหนังสือรับรองหลักสูตร
th