หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย:  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Architecture Program in Architecture
ปริญญาภาษาไทยชื่อเต็ม:  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 

ชื่อย่อ:  สถ.บ. (สถาปัตยกรรรม)

ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม:  Bachelor of Architecture (Architecture)

ชื่อย่อ:  B.Arch (Architecture)

รูปแบบหลักสูตร

   : หลักสูตรสถาปัตยกรรม 5 ปี
หน่วยกิต    : หน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 175 หน่วยกิต
คุณสมบัติเฉพาะผู้ที่จะศึกษา   : ผู้ศึกษาต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ความสำคัญ
หลักสูตรมีลักษณะของการบรูณาการเชิงการประยุกต์ศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตร ที่สามารถผลิตสถาปนิกวิชาชีพ
ในสาขาสถาปัตยกรรมหลักที่เพียบพร้อมด้วยความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ทั้งการออกแบบและการบริหารจัดการงานออกแบบได้
ทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการวิชาชีพสถาปัตยกรรม การเรียนการสอนมุ่งเน้นศาสตร์การออกแบบที่ร่วมสมัยการค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูล 
ที่เป็นระบบ ผนวกองค์ความรู้และทักษะเชิงเทคนิคในการผลิต บริหารจัดการ  และการสร้างงานออกแบบ เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 
มีความพร้อมในการทำงานวิชาชีพสถาปัตยกรรม ในระดับสากล  มีความสามารถในการทำงานในทุกขั้้นตอนของการบริหารวิชาชีพสถาปัตยกรรม
มีความรู้ ความเข้าใจต่อกลไก ระบบและทิศทางในอนาคตของงานบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง องค์กรวิชาชีพและสังคม
ทั้งในระดับองค์กรชาติและสากล

ปรัชญา 
ผลิตสถาปนิกวิชาชีพในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ที่มีความรู้ความเข้าใจต่อทิศทางในอนาคตของบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง องค์กร วิชาชีพ และสังคมทั้งในองค์กรระดับชาติและระดับสากลสภาสถาปนิกรับรองหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

จุดประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ ใหเ้ป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป และสามารถนำไปใช้ประกอบ
วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับชาติและสากล
 2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ในด้านต่างๆอย่างกว้างขวาง รู้จักการค้นคว้าศึกษาด้วยตัวเอง รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล 
และสามารถนำวิชาการที่ได้เรียนรู้มาอำนวยประโยชน์ในการดำรงชีวิตในสังคม

      


จบแล้วทำงานอะไร
   - สถาปนิกนักวิชาการ / นักวิจัย  - เจ้าของกิจการ  - นักพัฒนาโครงการ  - นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  - ที่ปรึกษาโครงการ  - ผู้ประสานงานโครงการชื่อหลักสูตรภาษาไทย:  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Architecture in Interior Architecture
ปริญญาภาษาไทยชื่อเต็ม:  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน) 

ชื่อย่อ:  สถ.บ. (สถาปัตยกรรรมภายใน)

ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม:  Bachelor of Architecture (Interior Architecture)

ชื่อย่อ:  B.Arch (Interior Architecture)

รูปแบบหลักสูตร

   : หลักสูตรสถาปัตยกรรม 5 ปี
หน่วยกิต    : หน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 154 หน่วยกิต
คุณสมบัติเฉพาะผู้ที่จะศึกษา   : ผู้ศึกษาต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ความสำคัญมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ด้านทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบโครงสร้างอาคาร การตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในให้สอดคล้องกับจิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย์ มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นผู้มีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานสากล
มีรสนิยมทางศิลปะ มีความสามารถที่สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกระดับ และสามารถพัฒนาตนให้เป็นผู้นำในวงการวิชาชีพต่อไป
เปิดรับนักศึกษาชาวไทย และนักศึกษาต่างชาติ ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี รับผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า


ปรัชญา 
สร้างสรรค์  สืบสาน ส่งเสริม สุนทรียภาพ งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

จุดประสงค์ของหลักสูตร 
 1. ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบสร้างสรรค์งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน สามารถประกอบวิชาชีพสาขาสถาปัตยกรรมภายใน และสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
2.  ผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบภายในที่มีสุนทรียภาพด้านความงาม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพด้านประโยชน์ใช้สอย
3. ผลิตบัณฑิตให้มีจรรยาบรรณและเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพและให้มีความรับผิดชอบในมาตรฐานวิชาชีพ ต่อสังคมส่วนรวม

      


จบแล้วทำงานอะไร
 ผู้บริหารงานโครงการ ที่ปรึกษาโครงการออกแบบภายใน
ผู้สอน นักวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการค้าวัสดุและอุปกรณ์ ธุรกิจการค้าเครื่องเรือนและของตกแต่ง
รวมทั้งงานที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ หรืองานออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

th