บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
บุคลากรสำนักงานวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์


นายศักรินทร์  สาระรักษ์
หัวหน้าสำนักงาน
02-160-1565, 092-251-7676
sakarin.sa@ssru.ac.th
นายปรุงศักดิ์  เชิดชู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายกรุณา สายทอง
นักวิชาการพัสดุ
นายณัฐภัทร  ไชยบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

th