บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
บุคลากรสำนักงานวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายศักรินทร์  สาระรักษ์หัวหน้าสำนักงาน
02-160-1565
Email : sakarin.sa@ssru.ac.th

นายปรุงศักดิ์  เชิดชู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
02-160-1561
Email : prungsak.ch@ssru.ac.th 

นายกรุณา สายทอง
นักวิชาการพัสดุ
02-160-1561
Email : karuna.sa@ssru.ac.th

นายณัฐภัทร  ไชยบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-160-1561
Email : natthaphat.ch@ssru.ac.th

นายสุนทร  นิลอรุณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-160-1561
Email : soonthorn.ni@ssru.ac.th
th