บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
บุคลากรสำนักงานวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์


นายศักรินทร์  สาระรักษ์
รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน
sakarin.sa@ssru.ac.th
นายปรุงศักดิ์  เชิดชู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
prungsak.ch@ssru.ac.th
นายกรุณา สายทอง
นักวิชาการพัสดุ
karuna.sa@ssru.ac.th
นายณัฐภัทร  ไชยบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
natthaphat.ch@ssru.ac.th

th