บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
บุคลากรสำนักงานวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์


นายศักรินทร์  สาระรักษ์
หัวหน้าสำนักงาน
02-160-1565, 092-251-7676
sakarin.sa@ssru.ac.th
นายปรุงศักดิ์  เชิดชู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
02-160-1561,  08-0459-1536
Email : prungsak.ch@ssru.ac.th 
นายกรุณา สายทอง
นักวิชาการพัสดุ
02-160-1561,   08-4120-1687
Email : karuna.sa@ssru.ac.th
นายณัฐภัทร  ไชยบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-160-1561,  08-1144-4946
Email : natthaphat.ch@ssru.ac.th

th