ประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

       ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประกาศให้จัดตั้งวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 มีประวัติความเป็นมาดังนี้
       พ.ศ.2557 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เปิดสอนครั้งแรกเป็นหนึ่งในสาขาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพิจารณาเห็นว่า สถาปัตยกรรมเป็นสาขาวิชาที่จะมีความต้องการและมีความสำคัญเพิ่มขึ้นมากในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็น 1 ใน 7 วิชาชีพภาคบริการ ที่จะต้องมีการเปิดเสรี ตามข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ซึ่งมีการประเมินว่า สถาปนิกจะได้มีโอกาสไปทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้นอันจะตอบสนองในการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมในอนาคต  
        จากเหตุผลดังกล่าว สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จึงได้ขอเสนอโครงการจัดตั้งส่วนงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออกมาตั้งเป็นวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ขึ้น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรกที่มีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษาและผู้ปกครองที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันจะตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอน เป็นกลไกในการบุกเบิกวิชาการ การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการวิจัยทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงานสะดวกคล่องตัวขึ้น  รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างสมและบริการความรู้ข้อมูล และบุคลากรที่มีประสบการณ์แก่สังคม อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง โดยวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ยังได้มีแผนในการเปิดสาขาวิชาเพิ่มเติม อาทิ  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาการบริหารการก่อสร้าง ซึ่งจะสามารถเป็นแหล่งเชื่อมโยงองค์ความรู้ของศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมได้ครบถ้วนสมบูรณ์ในอนาคต
        โครงการจัดตั้ง “วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์” ได้จัดทำเพื่อแสดงข้อมูลและรายละเอียดของการจัดตั้ง ประกอบด้วย เหตุผลและความจำเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ การจัดองค์กร  โครงสร้างการบริหาร ระบบบริหารงานบุคคล เป้าหมายผล การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการดำเนินงานแหล่งที่มาของรายได้ ระบบบริหารจัดการเงินงบประมาณและทรัพย์สิน การกำกับการตรวจสอบ แผนการดำเนินงาน แผนอัตรากำลังด้านบุคลากร แผนด้านการวิจัย  แผนด้านการบริการวิชาการแผนงานด้านงบประมาณและการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในต่อไป

        


th