ผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์
คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
Tel : 02-160-1563
Email : Somboon.ve@ssru.ac.th

อาจารย์ ดร.ชนกพร ไผทสิทธิกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Tel : 02-160-1564
Email :chanokporn.ph@ssru.ac.th

อาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Tel : 02-160-1564
Email : pawin.su@ssru.ac.th

อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

Tel : 02-160-1564
Email :pipat.sa@ssru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์
รักษาราชการแทน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Tel : 02-160-1563


 อาจารย์สวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

Tel : 02-160-1564
Email :savaluk.chu@ssru.ac.th

th