ผู้บริหารวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้บริหารวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์
คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

02-160-1563

email : somboon.ve@ssru.ac.th
อาจารย์ ดร.ศุภกิจ  มูลประมุข
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

02-160-1564

email : supakit.mu@ssru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษก่อเกียรติ นิมมล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

02-160-1564

email : korkiat.ni@ssru.ac.th

อาจารย์ ดร.ชนกพร ไผทสิทธิกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

02-160-1564

email : chanokporn.ph@ssru.ac.th

อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

02-160-1564

email : suriyan.ch@ssru.ac.th

อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

02-160-1564

email : pipat.sa@ssru.ac.thth