ติดต่อเรา


วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สำนักงานวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 47


เลขที่ 1  ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300

TEL 0-2160-1561, 1565    FAX. 0-2160-1562

มือถือ 092-251-7676,  084-120-1687,   081-144-4946

E-mail: ca@ssru.ac.thth