ติดต่อเรา


วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ชั้น 4 อาคาร 47


 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

TEL 0-2160-1561 FAX. 0-2160-1562

มือถือ 092-251-7676,  084-120-1687,  081-144-4946

E-mail: ssru.arc@gmail.comth