ติดต่อเรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

TEL. 0 2160 1111, 0 2160 1023, 0 2160 1400  FAX. 0 2160 1010

E-mail: sarabunssru@ssru.ac.thวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

อาคาร 47 ชั้น 4-5 เลขที่ 1  ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300

TEL 0 2160 1561, 1565    FAX. 0 2160 1562

Mobile 09 2251 7676,  08 4120 1687,   08 1144 4946

E-mail: ca@ssru.ac.th
การเดินทาง

ถนนราชวิถี 18 19 28 56 108 510 515 ปอ.พ.4 539


ถนนสามเสน 3 9 16 19 30 32 33 49 64 65 110 505 524

th