ติดต่อเรา


วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ชั้น 4 อาคาร 47

 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

TEL 0-2160-1561 FAX. 0-2160-1562

E-mail: ssru.arc@gmail.com


th