แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางสถาปัตยกรรม"แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางสถาปัตยกรรม"  (Architecture Learning Center: ALC)


สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศให้จัดตั้งวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559  สำหรับปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์เชิงยุทธ์ศาสตร์ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งสนับสนุนแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพของท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ        วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  จึงเห็นความสำคัญของการบูรณาการองค์ความรู้ 3 ห่วง (การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ) จึงริ่เริ่มเปิดพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการแก่สังคม โดยใช้ชื่อว่า "แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางสถาปัตยกรรม" (Architecture Learning Center: ALC) สถานที่ตั้งอาคารพิสมัยพิมลสัตย์ (อาคาร 44)


"แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางสถาปัตยกรรม" (Architecture Learning Center: ALC) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  

จัดกิจกรรม  "เทคนิคการปฏิบัติการถ่ายทอดและนำเสนอผลงานบนวัสดุกระดาษสี" ในวันศุกร์ที่  23 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. 

ณ อาคารพิสมัยพิมลสัตย์ (อาคาร  44)


ขออนุญาตเปิด _แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางสถาปัตยกรรม_ (Architecture Learning Center_ ALC) วันที่ 20 ตุลาคม 2560.pdfแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางสถาปัตยกรรม ( Architecture Leaning Center :ALC )

ประจำปีงบประมาณ 2562


แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางสถาปัตยกรรม ( Architecture Leaning Center :ALC )

ประจำปีงบประมาณ 2563แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางสถาปัตยกรรม ( Architecture Leaning Center :ALC )

ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์ความรู้ คือเทคนิคการเขียนภาพสีน้ำสถาปัตยกรรมอนุรักษ์ และสามารถเป็นแนวทางในการปฏิบัติในพื้นที่อื่น วิทยาลัยได้เปิดแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางสถาปัตยกรรม ณ อาคาร 47 ชั้น 4 และจะใช้พื้นที่ของห้องเรียน
th