Home > News > Student Activities > College of Architecture
College of Architecture

CASSRU ADMIN
2021-03-18 17:53:15

อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานประชุมณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา กองพัฒนานักศึกษา


 
en