หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวด้านวิจัย
ข่าวด้านวิจัย

อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล นำเสนองานวิจัยที่ประเทศอินเดีย
อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล (รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) และผู้สอนรายวิชาการวาดเส้นและกา ...
2024-03-06 15:17:42
อาจารย์วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
อาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ...
2024-03-06 15:17:42
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Education, Business, Technology, and Social Sciences (ICEBTS) 2024
นายวริทธิ์นันท์ กสิฤกษ์ และนายอดุลย์วิทย์ วงศ์ทังสิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาล ...
2024-05-15 11:04:28
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
2 พฤษภาคม 2567นายวริทธิ์นันท์ กสิฤกษ์ และนายอดุลย์วิทย์ วงศ์ทังสิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาป ...
2024-05-09 11:55:19
อาจารย์วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย EDU2020
อาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย EDU2020 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเ ...
2020-09-05 18:04:13
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
อาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ...
2020-06-14 21:38:17
อาจารย์วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
อาจารย์ ดร.ศุภกิจ มูลประมุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอ ...
2020-01-15 17:05:57
คณาจารย์ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" (ARUCON2019)
อ.ภัทฐิตา พงศ์ธนา นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนตลาดน ...
2019-12-16 13:56:58
บุคลากรของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยฯ
ผศ.อนพัทย์ หนองคู อาจารย์ประจำวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นวิทย ...
2019-08-15 10:31:28
ข่าวย้อนหลัง
th