หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม รหัส 63 กับรายวิชาการวาดเส้นและแสดงผลงาน 1
ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม รหัส 63 กับรายวิชาการวาดเส้นและแสดงผลงาน 1 ...
2020-09-10 14:52:51
การจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2564
10 กันยายน 2563  บุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลแ ...
2020-09-10 12:02:35
การวิจัยการท่องเที่ยวเชิงวิทัศน์ภูมิปัญญาไทยในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์
วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ทีมงานนักวิจัย โครงการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงวิทัศน์ภูมิปัญญาไทยในพื้นที่เกาะร ...
2020-09-09 13:28:52
บุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบประกันคุณภาพ (QA)
31 สิงหาคม 2563 บุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบประกันคุณภาพ (QA) ภา ...
2020-09-08 15:22:13
บุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลสำนักทรัพย์สินและรายได้- บริการวิชาการ (AS)
2 กันยายน 2563 บุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ที่รับผิดชอบงานด้านบริการวิชาการ เข้าร่วมอบรมการใ ...
2020-09-08 15:13:19
บุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP on Web)
8 กันยายน 2563 บุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานด้านการวางแผนและบริหารงบประมาณ เข้าร่วม ...
2020-09-08 15:06:51
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้ง 1/2564
27 สิงหาคม 2563 อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ผู้บริหารวิทยาลัย ...
2020-09-05 22:53:45
บุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2563
 24 สิงหาคม 2563 บุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิ ...
2020-09-05 18:57:45
การประชุมชี้แจงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
2 กันยายน 2563 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ (คณบดี) จัดประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจง ...
2020-09-06 13:31:35
ข่าวย้อนหลัง
news