หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สวนสุนันทาขับเคลื่อน Higher Education Sandbox
สวนสุนันทาขับเคลื่อน Higher Education Sandbox

CASSRU ADMIN
2022-04-04 10:41:20

สวนสุนันทาขับเคลื่อน Higher Education Sandbox

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ภาวิณ สุทธินนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และหัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เข้าร่วมอบรมการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์  คณะทำงานฯและประธานพัฒนาระบบ QA เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่แตกต่างตากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Sandbox) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากร โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด ซึ่งการจัดการศึกษาหลักสูตร Sandbox เป็นการพัฒนาบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้งาน สร้างบัณฑิตรองรับการพัฒนาอนาคต และสร้าง disruption ให้ระบบการอุดมศึกษา จัดโดย กองบริการการศึกษา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร  31 ชั้น 5 และระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet

 
th