หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

CASSRU ADMIN
2020-03-06 13:35:12

6 มีนาคม 2563 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 ติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563, มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19), จำนวนผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563, และการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ด้านการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมห้องพักอาจารย์ ชั้น 4 อาคาร 47
 
th