หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาที่ได้รับรางวัล > นักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

CASSRU ADMIN
2024-03-15 14:54:55

นักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ได้เข้ารับเกียรติบัตร จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

▶ ทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้แก่ นายถิรวิทย์ เที่ยงทัศน์, นายจักรพันธ์ เทพังเทียม, นายฉัตรภวิศ สื่อสกุล และ นายเกริกพล มะหะมาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการออกแบบสถาปัตยกรรม ในแนวคิด"แตกต่างอย่างกลมกลืน : SPACE FOR ALL โดยมี อาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา เป็นผู้ควบคุม เมื่อระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2565 - 7 สิงหาคม 2565 ณ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน และชุมชนนาเกลือ และวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา 

 
th