หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมส่งผลงานประกวดแบบสถาปัตยกรรม
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมส่งผลงานประกวดแบบสถาปัตยกรรม

CASSRU ADMIN
2022-03-08 13:07:50

 นศ. ปี 3 กลุ่มเข้าร่วม #ประกวดแบบ_ปี 65
1.นส.ธันยาภา สิงห์ลอ กับ นส.กุลยา วิงวอน
2.นายพีรณัฐ ธนมาศพูนทรัพย์ กับ นายศิวพงศ์ ถาวร
3.นาย ชุณหธร นันทเสนีย์ กับ นายพัชรพล ทองผดุงโรจน์
4.นางสาว จุฑามาศ เจตสิทธิ์ กับ นางสาว อริษรา นามบุญศรี
5.นางสาวภัทรานิษฐ์ ธรรมวัฒน์ กับ นางสาวธนพรรณ เทศแก้ว
6.นายรัชพล ยาวิไชย กับ นายปิยนนท์ ทองสง่า
7.นายอดุลย์วิทย์ วงศ์ทังสิริ กับ นายชาติชาย วงเปา
8.นายจีรศักดิ์ นามสิมมา กับนายเจษฎาภรณ์ สวัสดิ์จิรพงษ์

 
th