หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยฯ มอบอุปกรณ์การเรียนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64)
วิทยาลัยฯ มอบอุปกรณ์การเรียนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64)

CASSRU ADMIN
2021-08-08 23:32:55

อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันประกันภาพ และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 มอบอุปกรณ์การเรียนบางส่วนให้กับนักศึกษาใหม่ที่พักศัยอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย หรือในพื้นที่ใกล้เคียง และจัดส่งให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคนผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้กำลังใจในการเรียนด้านสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) จำนวน 2 สาขาวิชา  #สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และ #สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กิจกรรมบางอย่างหายไป ก่อนหน้านี้ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 สำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยฯ จะจัดโครงการฝึกฝนฝีมือการวาดเขียนในงานสถาปัตยกรรม เพื่อปรับพื้นฐาน และเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ด้วยสถานการณ์เช่นนี้กิจกรรมดังกล่าวก็ต้องปรับเปลี่ยนไป...#ขอบคุณรุ่นพี่ที่ช่วยแพ็คของส่งให้น้องๆ

 
th