หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/63
การประชุมคณะกรรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/63

CASSRU ADMIN
2020-03-09 21:28:06

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอบหมายให้อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 โดย รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 

 
th