หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 (กลุ่มที่ 3) ภาคเรียนที่ 1/2566
ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 (กลุ่มที่ 3) ภาคเรียนที่ 1/2566

CASSRU ADMIN
2023-08-10 14:17:10

9 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.วีระพันธุ์ ชินวัตร (อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา ศานติสรร พร้อมด้วยคณะกรรมการของวิทยาลัย อาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษก่อเกียรติ นิมมล ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1 (กลุ่มที่ 3) ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

 
th