หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 3 (กลุ่มที่ 3) ภาคเรียนที่ 2/2565
ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 3 (กลุ่มที่ 3) ภาคเรียนที่ 2/2565

CASSRU ADMIN
2023-03-15 09:34:27

8 กุมภาพันธ์ 2566

     วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร. วีระพันธุ์ ชินวัตร (อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ) อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา ศานติสรร คณะกรรมการของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษก่อเกียรติ นิมมล ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 3 (กลุ่มที่ 3) ภาคเรียนที่ 2/2565 ณ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

 
th