หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

CASSRU ADMIN
2020-03-14 17:48:44

ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ 

ภาพ : ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 
th