หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นิทรรศการ "วิถีชาวบ้าน ผสานวัฒนธรรมชาววัง"
นิทรรศการ "วิถีชาวบ้าน ผสานวัฒนธรรมชาววัง"

CASSRU ADMIN
2022-05-14 17:56:28

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "วิถีชาวบ้าน ผสานวัฒนธรรมชาววัง" ภายใต้โครงการวิจัย การท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านอัตลักษณ์รัตนโกสินทร์ โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งข้นของประเทศ หรือ บพข.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว.ภายใต้ กูระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.

.ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) ได้รับหมายจากท่านอธิการบดี กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ คุณวีรศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา) ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช (ประธานคณะอนุกรรมการกลุ่ม แผนงานท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์) ตัวแทนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

ภาพ/ข่าว #ศูนย์สร้างสรรค์สถาปัตยกรรม

www.ca.ssru.ac.th


 
th