หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

CASSRU ADMIN
2023-07-14 11:06:30

12 กรกฎาคม 2566

อาจารย์สวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ์ (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) พร้อมด้วยทีมงานสโมสรนักศึกษา รุ่นพี่สถาปัตย์สวนสุนันทา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ (คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์) ผู้บริหาร คณาจารย์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษา 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน โดยการต้อนรับดูแลของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนรุ่นพี่ที่คอยดูแลแนะนำน้องๆ ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง พร้อมกันนี้ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ แนะนำและสาธิตวิธีการเรียนการสอนบนแพลตฟอร์ม FlexSpace ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อักทั้งมีการจัดกรรมให้ของรางวัลเป็นกำลังใจแก่น้องๆ ในการเรียนสุ่อนาคต

 
th