หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวด้านวิจัย > บุคลากรของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยฯ
บุคลากรของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยฯ

CASSRU ADMIN
2019-08-15 10:31:28

ผศ.อนพัทย์ หนองคู อาจารย์ประจำวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือสถาบันการศึกษาและภาคีที่เกี่ยวกับข้องด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช สงขลา ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ขอบคุณภาพ : เพจเลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายแผงงานและประกันคุณภาพ / อ.ดร.วลีรักษ์ สิทธิสม

 
th