หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผลงานวิจัยฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันเด็กแห่งชาติ 2566
ผลงานวิจัยฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันเด็กแห่งชาติ 2566

CASSRU ADMIN
2023-01-15 11:09:28

โครงการวิจัย “ การท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านอัตลักษณ์รัตนโกสินทร์” วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.ชนกพร ไผทสิทธิกุล (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) และคณะผู้วิจัย ภายใต้การสนับสนุนทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และมอบของที่ระลึกแก่นายกรัฐมนตรี และเด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ ทำเนียบรัฐบาล

 
th