หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2 (กลุ่มที่ 3) ภาคเรียนที่ 2/2565
ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2 (กลุ่มที่ 3) ภาคเรียนที่ 2/2565

CASSRU ADMIN
2023-01-15 16:46:01

10 มกราคม 2566 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2 (กลุ่มที่ 3) ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร. วีระพันธุ์ ชินวัตร (อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.) อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.อารยา ศานติสรร คณะกรรมการของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ภาวิณ สุทธินนท์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษก่อเกียรติ นิมมล ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

 
th