หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > การเรียนการสอน ในรายวิชา ARD4508 การออกแบบสถาปัตยกรรม 8
การเรียนการสอน ในรายวิชา ARD4508 การออกแบบสถาปัตยกรรม 8

CASSRU ADMIN
2023-03-15 10:01:54

    การเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ในรายวิชา ARD4508 การออกแบบสถาปัตยกรรม 8 โดยทีมผู้สอนคณาจารย์ประจำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษก่อเกียรติ นิมมล, พร้อมอาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิระดับวุฒิสถาปนิก และระดับสามัญสถาปนิก อาจารย์วิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์, อาจารย์นิพนธ์ กลิ่นวิชิต และอาจารย์นพดล ตันพิวัฒน์.

     โดยมีการฝึกการออกแบบและเขียนแบบอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ  สร้างพื้นที่ใช้สอยภายในภายนอกอาคาร  ผังบริเวณ  ผังแม่บทของกลุ่มอาคารให้สัมพันธ์กับกิจกรรมที่มีความหลากหลายของคนจำนวนมาก  มีลักษณะเฉพาะและความซับซ้อนการใช้พื้นที่สูง  มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลาย  มีความซับซ้อนของการใช้พื้นที่สาธารณะ  ผ่านกระบวนการค้นคว้าและวิเคราะห์เพื่อเป็นฐานข้อมูลใหม่ในการออกแบบ  โดยคำนึงถึงผังการใช้ประโยชน์ผังเมือง  ระบบสาธารณูปโภค  กายภาพที่ตั้ง  สังคมและวัฒนธรรมในระดับประเทศ

 
th