หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย > ศูนย์สร้างสรรค์สถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมพัฒนาโจทย์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน กลุ่มเรื่อง "การพัฒนารถไฟหัวลำโพง"
ศูนย์สร้างสรรค์สถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมพัฒนาโจทย์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน กลุ่มเรื่อง "การพัฒนารถไฟหัวลำโพง"

CASSRU ADMIN
2019-07-15 13:29:55

ศูนย์สร้างสรรค์สถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ดร.ชนกพร ไผทสิทธิกุล รองคณบดีฝ่ายบริาหาร /รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์สถาปัตยกรรม เข้าร่วมการประชุมพัฒนาโจทย์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน กลุ่มเรื่อง "การพัฒนารถไฟหัวลำโพง" โดย รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ในฐานะผู้บริหารแผนงานวิจัยฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเขียนข้อเสนองานวิจัยและปฏิทินการดำเนินงานต่อคณะทีมวิจัย โดยมีอาจารย์จากวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันอาศรมศิลป์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเหมวดีพิทักษ์ อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ภาพ/ข่าว : เพจเลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

 
th