หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562

CASSRU ADMIN
2019-08-15 16:22:08

25 กรกฎาคม 2562 

เวลา 9.30 น. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562 สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการจากภายใน รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์, ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศ.ดร.วีระ อินพันทัง, คุณนิรุจ เจียมจรรยง, คุณวิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์ และผู้แทนคณาจารย์ประจำของวิทยาลัย อ.สวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ์, อ.ลัดดา พูนสวัสดิ์มงคล และ ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

สาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์  ผลการดำเนินงานด้านการบริหาร  พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป  ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี  ชั้น 5 อาคาร 32 สำนักงานอธิการบดี

 
th