หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม "วิทยากรแกนนำส่งเสริมความเป็นพลเมือง"
ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม "วิทยากรแกนนำส่งเสริมความเป็นพลเมือง"

CASSRU ADMIN
2023-07-21 10:50:32

9 กรกฎาคม 2566

ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม "วิทยากรแกนนำส่งเสริมความเป็นพลเมือง" ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ โรงแรมเซ็นทรา  บายเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

 
th