หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2565
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

CASSRU ADMIN
2023-07-21 11:02:48

20 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์  โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง (มหาวิทยาลัยบูรพา, รศ.ประภากร สุคนธมณี (มหาวิทยาลัยศิลปากร), ดร.ชานนท์ วาสิงหน (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) และคุณภัทรพร หัสดี (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) เลขานุการ ซึ่งผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

 
th