หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565

CASSRU ADMIN
2022-03-23 11:51:41

ช่วงเช้าของวันนี้ ( 16 มีนาคม 2565) อาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชการ ตัวแทนวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/65 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยการประชุมระบบออนไลน์ (Google Meet)


 
th