หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

CASSRU ADMIN
2022-03-23 09:51:09

       22 มีนาคม 2565  ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม 

           การจัดงานดังกล่าวได้มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ระดับหลักสูตร  รวมถึงการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากร ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet


 
th