หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Work from Home : Google Hangouts meet
Work from Home : Google Hangouts meet

CASSRU ADMIN
2020-03-24 12:36:37

บุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Fast Track) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ผ่านทาง Google Hangouts meet เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 3.5.1 และตัวชี้วัดที่ 4.5.1 โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพการประชุม

 
th