หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > "ฉันจะเป็นนักออกแบบภายในที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไร"
"ฉันจะเป็นนักออกแบบภายในที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไร"

CASSRU ADMIN
2023-01-26 13:06:59

9 มกราคม 2566
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "HOW DO I BECOME A SUCCESSFUL INTERIOR DESIGN ?" โดยได้รับเกียรติจากคุณศิรินทร์รัตน์ ตรีวัชรีกร Company : HBA (Hirsch Bedner Associates) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  ณ ห้อง 4756 อาคาร 47  

 
th