หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชมเชย
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชมเชย

CASSRU ADMIN
2020-03-05 09:30:51

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ..นายณัฐชานนท์ พรหมขุนทอง และนางสาวภัทรานิษฐ์ ธรรมวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม "shelter" pre-fabrication of wooden architecture"
จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ถ่ายภาพร่วมกับคณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์

 
th